Update Oos Plekkie……

Voorlopig is Oos Plekkie gedeeltelijk gesloten vanwege de huidige corona maatregelen. Maar wat mag er wel?

Momenteel is Oos Plekkie open voor gebruik als “sociaal werk”. Onder sociaal werk locaties verstaan we alle dorps- en buurthuizen, jongerenlocaties, jongerencentra, wijkcentra, dagbestedingslocaties etc.

Welke activiteiten vallen onder sociaal werk?

• Sociaal werkers vervullen een cruciale rol in de wijk en kunnen een professionele afweging maken t.a.v. het al dan niet doorgaan van ontmoetings- en educatieve activiteiten voor (kwetsbare) groepen. De sociaal werkers overleggen hiertoe ook frequent met de lokale
toezichthouders, gemeente(n) en beheerders. Voor meer info ga naar http://sociaal werk nederland.nl


Wij vragen hiervoor jullie begrip en medewerking!

Als er behoefte is aan meer info of zijn er andere vragen dan kunt u gerust mailen naar info@flierpark.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Oos Plekkie